ساز رايگان برای هنرجویان

ساز رايگان برای هنرجویان

اموزشگاه موسيقى زنگوله  هنرجو مى پذيرد
سنتور، تار، سه تار، نى، تمبك، دف، ويولن ايرانى، ديوان، بربت، پيانو، ويولن، گيتار، گروه نوازى، اواز و صدا سازى، تئورى موسيقى، هارمونى، كنترپوان .
-موسيقى كودك ( ارف)
-ارهو ( ساز چينى )
در صورت ثبت نام براى ١٢ جلسه تا اخر ماه نوامبر، ٤ جلسه اول به صورت رايگان برگزار خواهد شد.
درصورت ثبت نام براى ٢٤ جلسه تا اخر ماه دسامبر،به مدت كل دوره ٦ ماهِ، ساز به صورت رايگان در اختيار هنرجوها قرار خواهد گرفت.
فقط هنرجوهاى جديد.
سازهاى موجود در حال حاضر براى كرايه:
سنتور،تار،سه تار، دف،تمبك.نى