پنجمين كنسرت هنرجويى

پنجمين كنسرت هنرجويى

پنجمين كنسرت هنرجويى اموزشگاه زنگوله  تورنتو

  ١٨ اپريل ۲۰۱۵
در كانون پريا

 

Parya Trillium Foundation

344 John St.

Thornhill L3t 5W5

 

برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید  :۶۴۷۸۶۶۷۹۱۲

 
5th concert  2-001